Index for surnames beginning with M (Descendancy Pages)
[Maas, Christiaan] - [Michaelssen, Eva]

Individuals marked with a red dot are direct ancestors of Georg Wilhelm Wand
For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE/OTHER)

[Maas, Christiaan] - [Michaelssen, Eva]
[Michaelssen, Gerhard Richard August] - [Mütters, Helene]

Back to Main Page


Maas, Christiaan (b. 20 Sep 1857) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool) , (Mulder-Ouwerkerk)
Maas, Christina (b. 01 Jan 1861) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool)
Maas, Christina (b. 10 May 1847) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool)
Maas, Jacoba (b. 26 Jul 1840 - d. 06 Aug 1917) , (Heijnen-Esmeijer) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool)
Maas, Johannes , (Maas-Ridders)
Maas, Johannes (b. 15 Jan 1849) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool)
Maas, Louwinus (b. 23 Dec 1843) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool) , (Butselaar-van der Geld)
Maas, Willem (b. 26 Feb 1813) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool)
Maas, Willem (b. 27 Jun 1852) , (Maas-Ridders) , (van Daal-Kool)
Maaßen, Mario (b. --Not Shown--) , (Beutler-Uhlmann) , (Hempel-Bärmann)
Maaßen, Monique (b. --Not Shown--) , (Beutler-Uhlmann) , (Hempel-Bärmann)
Macintyre, , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Macintyre, Shannon (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Maehler, Agnes (b. 22 Aug 1823) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer)
Maehler, Christian Joseph (b. 29 Nov 1818) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer)
Maehler, Elisabeth (b. 26 Mar 1826) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer)
Maehler, Gertrud (b. 01 Nov 1819) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer)
Maehler, Heinrich (b. Abt 1790.1791) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer)
Maehler, Jacob (b. 26 Aug 1827) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer)
Maehler, Sibilla (b. 16 Dec 1821) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer)
Maher, Mary Frances (b. 01 Apr 1822 - d. 28 Mar 1899) , (Phelan-Loughlin)
Mai, Johannes (b. --Not Shown--) , (Otto-Hofmeister) , (Redemann-N.) , (Steinich-Dölle) , (Siebert-Schneemann) , (Schulz-Jänisch) , (Heller-Degenhardt)
Mai, Michaela (b. --Not Shown--) , (Otto-Hofmeister) , (Redemann-N.) , (Steinich-Dölle) , (Siebert-Schneemann) , (Schulz-Jänisch) , (Heller-Degenhardt)
Mallory, Thomas (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener)
Malone, Ellen (Nellie) Victorine (b. 03 Sep 1874 - d. 13 Sep 1940) , (Phelan-Loughlin)
Mannel, Brunhilde , (Sauer-N.) , (Spahn-N.) , (Rutz-Spill) , (Scepens-van Beebe) , (Wahl-Link) , (Goldbach-Böhm) , (Maus-N.) , (de Mol-N.) , (Dörr-N.) , (Kleinschmitt-N.) , (Höck-N.)
Mannix, Olive Teresa (b. 24 Nov 1922 - d. 25 Mar 1994) , (Stutz-Jungman) , (Osterhoff-N.) , (Bethscheider-Waldener) , (Gonsoulin-Guerin)
Mappes, Mary (b. 11 Dec 1875 - d. 13 Feb 1964) , (Stutz-Jungman) , (Bethscheider-Waldener)
Marhenke, Angelique (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Aurora (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Bart Carl (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Charles (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Gregory Lee (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, James (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Jaryd (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Jeremy (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Josiah (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Katrina (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Lyle Joe (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Rebecca (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Rex , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Robert (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Robert (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Stephen Kurt (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marhenke, Wilma Frances (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Marpe, Henriette , (Rummel-N.) , (Nolte-N.) , (Bartholomä-N.) , (Hesse-Thiele) , (Heinemann-N.)
Marschal, Anna Helena Ilsabein (b. 27 Oct 1776) , (Marschal-Schulte)
Marschal, Anna Ilsabein (b. 16 Jun 1784) , (Marschal-Schulte)
Marschal, Fenne Gesine Elisabeth (b. 31 Dec 1789) , (Marschal-Schulte) , (Schulte-N.) , (Freye-N.)
Marschal, Fenne Maria (b. 28 Jul 1774) , (Marschal-Schulte)
Marschal, Henrich , (Marschal-Schulte)
Marson, Elisabeth (b. 24 Nov 1866 - d. 06 Jun 1951) , (Amting-Meuwssen)
Martens, Bernadus (b. Bef 1651) , (Martens) , (de Mol-N.)
Martens, Cornelia , (Broekman-Martens)
Martens, Hendrick , (Martens)
Martens, Henricus (b. Bef 1651) , (Martens) , (de Mol-N.)
Martens, Johannes ( d. 1659) , (Martens) , (de Mol-N.)
Marx, Christina , (Pleuger-Marx)
Marx, Louise ( d. Bef 1853) , (Kampmann-Marx)
Masterson, Mary Ann (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Osterhoff-N.) , (Bethscheider-Waldener)
Masterson, William Francis (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Osterhoff-N.) , (Bethscheider-Waldener)
Masterson, William Francis (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Osterhoff-N.) , (Bethscheider-Waldener)
Mathijssen, Maria , (Bloemarts-N.N.) , (de Mol-N.)
Mattar, Catharina , (Ludwigs-Mattar)
Mattes, Mario (b. --Not Shown--) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Courten-Simons) , (Wolf-Kessel) , (Brewer-Piel) , (Hilger-Awels) , (Schmeder-Schiffer) , (Paaff-Haller) , (Brandt-Kretz) , (Klinkenberg-Voss) , (Bongarts-Braun) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider) , (Hoppe-Rocholl) , (Rummel-N.) , (Nolte-N.) , (Bartholomä-N.) , (Hesse-Thiele) , (Heinemann-N.) , (Goor-(Heller)) , (Peltzer-Nisy (Niset)) , (Peter-Groth) , (Wentzke-Müller) , (Herquen-Brull) , (Kortmann-Lohmann) , (Kampmann-Marx) , (Hubbert-Timmermann) , (Deipenbrok-Rhode) , (Oltkott-N.) , (Strotkamp-Buschkötter)
Mattes, Max (b. --Not Shown--) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Courten-Simons) , (Wolf-Kessel) , (Brewer-Piel) , (Hilger-Awels) , (Schmeder-Schiffer) , (Paaff-Haller) , (Brandt-Kretz) , (Klinkenberg-Voss) , (Bongarts-Braun) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider) , (Hoppe-Rocholl) , (Rummel-N.) , (Nolte-N.) , (Bartholomä-N.) , (Hesse-Thiele) , (Heinemann-N.) , (Goor-(Heller)) , (Peltzer-Nisy (Niset)) , (Peter-Groth) , (Wentzke-Müller) , (Herquen-Brull) , (Kortmann-Lohmann) , (Kampmann-Marx) , (Hubbert-Timmermann) , (Deipenbrok-Rhode) , (Oltkott-N.) , (Strotkamp-Buschkötter)
Matthias, Walther , (Becker-Gruß) , (Günther-Paul) , (Wagner-N.N.) , (Spahn-N.) , (Scepens-van Beebe) , (de Mol-N.)
Maus, Adolph ( d. 13 Feb 1805) , (Mauß-Mollers)
Maus, Anna Maria (b. 05 Oct 1850) , (Mauß-Mollers)
Maus, Anna Maria Elisabeth (b. 16 Aug 1818) , (Mauß-Mollers)
Maus, Anna Maria Gertrud (b. 09 Jan 1797 - d. 29 Mar 1806) , (Mauß-Mollers)
Maus, Anna Maria Gertrud (b. 30 Oct 1822 - d. 14 May 1827) , (Mauß-Mollers)
Maus, Anna Sibilla (b. 07 Jun 1848) , (Mauß-Mollers)
Maus, Elisabeth (b. 11 May 1825) , (Mauß-Mollers)
Maus, Franz Peter (b. 29 Apr 1786) , (Mauß-Mollers)
Maus, Gerhard Heinrich ( d. 20 Aug 1778) , (Mauß-Mollers)
Maus, Gerhard Heinrich Joseph (b. 31 Dec 1769) , (Mauß-Mollers)
Maus, Heinrich , (Maus-N.)
Maus, Heinrich Adolph , (Mauß-Mollers)
Maus, Heinrich Theodor (b. 08 Apr 1878) , (Mauß-Mollers)
Maus, Hermann (b. 04 Feb 1765) , (Mauß-Mollers)
Maus, Hermann Joseph (b. 09 Jan 1813 - d. 03 Feb 1822) , (Mauß-Mollers)
Maus, Hermann Joseph (b. 24 Aug 1769 - d. 13 Feb 1816) , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Franz , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Georg , (Droste-Phlips)
Maus, Johann Heinrich (b. 03 Mar 1781 - d. 15 Mar 1781) , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Heinrich (b. 19 Oct 1815 - d. 25 Apr 1816) , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Hermann Theodor Joseph (b. 10 Dec 1794) , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Hermann Theodor Joseph (b. 30 Dec 1782 - d. 17 Mar 1863) , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Theodor , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Theodor (b. 05 Oct 1810 - d. 29 Aug 1881) , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Vincenz (b. 19 Dec 1798 - d. 24 Mar 1806) , (Mauß-Mollers)
Maus, Johann Wilhelm (b. 23 Sep 1773 - d. 03 Jan 1781) , (Mauß-Mollers)
Maus, Katharina Elisabetha (b. 09 Feb 1808 - d. 21 Nov 1879) , (Sauer-N.) , (Rutz-Spill) , (Maus-N.)
Maus, Maria Catharina ( d. 12 Jan 1781) , (Mauß-Mollers)
Maus, Maria Catharina (b. 08 Feb 1817 - d. 23 Jun 1817) , (Mauß-Mollers)
Maus, Maria Friederica (b. 15 Sep 1875) , (Mauß-Mollers)
Maus, N. (b. 18 Apr 1844) , (Mauß-Mollers)
Maus, N. (b. 18 Feb 1843) , (Mauß-Mollers)
Maus, Theodor (b. 04 Mar 1877 - d. 17 Dec 1877) , (Mauß-Mollers)
Maus, Theodor Heinrich (b. 09 Aug 1809 - d. 24 Sep 1809) , (Mauß-Mollers)
Mausner, Maria , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.)
Mauß, Anna ( d. 07 Aug 1700 oder 30 Aug 1701) , (Mauß-Mollers)
Mauß, Anna Catharina , (Mauß-Mollers)
Mauß, Anna Elisabeth ( d. 17 Oct 1723) , (Mauß-Mollers)
Mauß, Anna Margaretha ( d. 13 Feb 1712) , (Mauß-Mollers)
Mauß, Bernhard , (Mauß-Mollers)
Mauß, Dierich ( d. Aft 15 Jan 1674) , (Mauß-Mollers)
Mauß, Elisabeth ( d. 02 Feb 1711) , (Mauß-Mollers)
Mauß, Heinrich , (Mauß-Mollers)
Mauß, Johann Adolf , (Mauß-Mollers)
Mauß, Johann Melchior , (Mauß-Mollers)
Mauß, N. (b. Abt 1658) , (Mauß-Mollers)
McCaffery, Chad , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Fisher-Benedix) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
McCaffery, Charlene , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Fisher-Benedix) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
McCarthy, James (b. Abt 1843 - d. 02 Nov 1886) , (Phelan-Loughlin)
McCormick, Noel Norman (b. 02 Oct 1928 - d. 05 Jan 1952) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Stutz-Jungman) , (Bethscheider-Waldener) , (Craig-Sershen) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
McCormick, Victoria Ann (b. --Not Shown--) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Stutz-Jungman) , (Bethscheider-Waldener) , (Craig-Sershen) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
McDonald, Allan , (McDonald-N.)
McDonald, Allan (b. 06 Aug 1906) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, Bernita (b. 08 Nov 1907) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, Edith (b. 17 Mar 1920) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, Eugene (b. 26 Oct 1912 - d. 15 Apr 1962) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, James Leroy (b. 01 Sep 1916 - d. 29 Aug 1918) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, John Francis (b. 17 Mar 1879 - d. 28 Mar 1935) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, John Kenneth (b. 01 Feb 1909 - d. 06 Dec 1989) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, Joseph (b. 14 Dec 1914 - d. 28 Aug 1969) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, Karen (b. 06 Mar 1939 - d. 21 May 1974) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, Lois (b. 16 Mar 1918) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McDonald, Ruth Marcella (b. 22 Jun 1910) , (Stutz-Jungman) , (Chavet-Koch) , (Bethscheider-Waldener) , (McDonald-N.)
McGill, Pamela Faith (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Osterhoff-N.) , (Bethscheider-Waldener) , (Sherwood-George)
McGovern, N. , (Schlife-Kelly)
McIntryre, Linda Gail (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Osterhoff-N.) , (Bethscheider-Waldener)
McKenzie, Isabella (b. 03 Jun 1853 - d. 05 Jun 1931) , (Phelan-Loughlin)
McRay, Victoria (b. Jan 1850 - d. Abt 1916) , (Phelan-Loughlin)
Mehlem, Gertrud , (Rings-Schneiderknab) , (Mehlem-N.)
Mehlem, N. , (Mehlem-N.)
Mehling, Claire Louise , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson)
Mehnen, Maria , (Hebenstreit-Mehnen)
Meiners, Anna Catharina Friederica (b. 10 Jan 1833 - d. 19 Sep 1904) , (Meiners-Schulte) , (Freye-N.)
Meiners, Friederike Catharine (b. Abt 1861) , (Huesmann-Köster) , (Freye-N.)
Meiners, Heinrich , (Meiners-Schulte)
Meiners, Johann Bernhard , (Meiners-Niemeier)
Meiners, Johann Heinrich Friedrich (b. 21 Sep 1861 - d. 06 Feb 1924) , (Meiners-Schulte) , (Meiners-Niemeier) , (Freye-N.)
Meinert, Josephine , (Schwarzhoff-Becker) , (Mauß-Mollers)
Meiring, Gerhard (b. 28 Jul 1783) , (Freye-N.)
Melchers, Adolph Heinrich ( d. 03 Sep 1771) , (Mauß-Mollers)
Melchers, Angela Elisabeth ( d. 11 Aug 1775) , (Mauß-Mollers)
Melchers, Anna Maria ( d. 08 Sep 1818) , (Mauß-Mollers)
Melchers, Anna Maria Catharina ( d. 09 Dec 1774) , (Mauß-Mollers)
Melchers, Elisabeth , (Mauß-Mollers)
Melchers, Johann Dierich ( d. Abt 1763) , (Mauß-Mollers)
Melchers, Johann Heinrich , (Mauß-Mollers)
Melchers, Maria Gertrud , (Mauß-Mollers)
Melchior, N. , (Mauß-Mollers)
Melsens, Jenneke , (Willems-Melsens)
Mencl, Linda Kay (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener)
Mendivil, Brian J. (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson) , (Hayashida-Ko)
Mendivil, Jack , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson) , (Hayashida-Ko)
Mendivil, Kayla Marie (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson) , (Hayashida-Ko)
Mendivil, Stacy (b. --Not Shown--) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener) , (Davenport-Dotson) , (Hayashida-Ko)
Mengel, Anna Gertudis (b. 06 Dec 1836 - d. 03 Mar 1918) , (Schick-N.) , (Rhiel-N.) , (Scepens-van Beebe) , (Mengel-Lemmer) , (de Mol-N.)
Mengel, Johannes , (Mengel-Lemmer)
Mengel, Maria Catharina , (Dörr-N.) , (Dörr-Gebhardt) , (Detscher-Kraehling)
Mengel, Maria Elisabeth , (Althaus-Mengel)
Menges, Elizabeth W. , (Jessie-Menges)
Mense, Friedrich , (Mense-Drevel)
Mense, Johann Hermann Herinrich (b. 13 Jul 1829 - d. 29 Dec 1882) , (Marschal-Schulte) , (Schulte-N.) , (Freye-N.) , (Mense-Drevel)
Merriman, Philis Renne (b. --Not Shown--) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Stutz-Jungman) , (Bethscheider-Waldener) , (Craig-Sershen) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
Merriman, Phillip Edward (b. 04 Sep 1926 - d. 25 Mar 1966) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Stutz-Jungman) , (Bethscheider-Waldener) , (Craig-Sershen) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
Merriman, Richard Henry (b. --Not Shown--) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Stutz-Jungman) , (Bethscheider-Waldener) , (Craig-Sershen) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
Merriman, Tanya Kay (b. --Not Shown--) , (Sengerstorff-Glaadt) , (Schlösser-Vollmersheim) , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Roßen-Holtzenhewer) , (Wagner-N.) , (Mittelstrasser-N.) , (Kellner-N.) , (Paumbschab-N.) , (Beuschel-N.) , (Hertz-N.) , (Brewer-Piel) , (Bongarts-Braun) , (Stutz-Jungman) , (Bethscheider-Waldener) , (Craig-Sershen) , (Hebenstreit-Titz) , (Lauffenberg-Schneider)
Mertens, Anna Barbara , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Mertens-Werckers) , (Rosen-Lentzen)
Mertens, Anton , (Mertens-Hohenschurtz)
Mertens, Cunigunde , (Guistgen-Fasbender) , (Mertens-Hohenschurtz) , (Berger-Schwarz)
Mertens, Gertrud , (Brach) , (Walbrück-Blankenberg) , (Dernen-Geschwind)
Mertens, Johannes , (Waltbruel (Wallbrühl)-Former) , (Mertens-Werckers)
Mertens, Johannes (b. 1807 - d. 1847) , (Schouten) , (Mertens-Legra)
Mertens, Laurentius , (Mertens-Werckers)
Mertens, Wilhelmus , (Mertens-Legra)
Merzenich, Gertrud (b. 07 May 1805 - d. 25 May 1869) , (Vallender-Merzenich)
Metz, Adam (b. 19 Jun 1663 - d. 10 Jun 1711) , (Metz-N.)
Metze, Katharina Elisabeth (b. 07 Nov 1708 - d. 03 Dec 1791) , (Metz-N.) , (Döring)
Meuwsen, Anna , (Janssen-Meuwsen)
Meuwssen, Maria (b. 29 Feb 1816 - d. 13 Oct 1864) , (Amting-Waggeling)
Meyer Zu Ahle Gnt Bösmann, Johann Friedrich (b. Abt 1669 - d. Jan 1730) , (Meyer Zu Ahle Gnt Bösmann)
Meyer, Julie (b. 13 Dec ?) , (Spahn-N.) , (Scepens-van Beebe) , (Dörr-N.) , (Rhiel-Rhiel) , (Hardy-Curtis) , (de Mol-N.) , (Dörr-N.) , (Kleinschmitt-N.) , (Höck-N.)
Meyers, Mary Imogene (b. 10 Jul 1918) , (Stutz-Jungman) , (Kelly-Quinn) , (Bethscheider-Waldener)
Michaelsen, Emma Friederike Louise (b. 13 Jan 1852 - d. 05 Apr 1881) , (Tiede-Schulz) , (Schade-Petrow) , (Michaelsen-N.)
Michaelsen, Heinrich Friedrich Eduard (b. 05 Dec 1823) , (Tiede-Schulz) , (Michaelsen-N.)
Michaelsen, Johann Friedrich Christoph , (Michaelsen-N.)
Michaelssen, August Friedrich Franz Heinrich (b. 07 Dec 1848 - d. 08 Feb 1923) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.)
Michaelssen, Auguste Frieda Pauline (b. 30 Aug 1884) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.)
Michaelssen, Bernd (b. --Not Shown--) , (Schreiber-Müller) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.) , (Schulze-Schulze) , (Ludwig-N.)
Michaelssen, Dagmar (b. --Not Shown--) , (Schreiber-Müller) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.) , (Schulze-Schulze) , (Ludwig-N.)
Michaelssen, Edith Maria Margarete (b. 30 Sep 1914) , (Schreiber-Müller) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.) , (Schulze-Schulze) , (Ludwig-N.)
Michaelssen, Ella Auguste Pauline (b. 14 Dec 1875 - d. 16 Feb 1951) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.)
Michaelssen, Erna Margaretha Auguste (b. 29 Mar 1887 - d. 17 Dec 1962) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.)
Michaelssen, Ernst Eduard Georg (b. 25 Oct 1877 - d. Jan 1878) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.)
Michaelssen, Eva (b. 08 Jun 1920) , (Schreiber-Müller) , (Tiede-Schulz) , (Kitzky (Ritzky)-Pülm) , (Michaelsen-N.) , (Schulze-Schulze) , (Ludwig-N.)

This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Back to Main Page

Copyright 2019 Georg Wand